ترجمه مقاله

گردشگری تلفیقی

ACE tourism

واژه‌های مصوب فرهنگستان

رویکردی در گردشگری چندمنظوره که ترکیبی است از گردشگری پرماجرا و گردشگری فرهنگی و طبیعت‌گردی که در آن به معرفی آن دسته از برنامه‌های گردشگری می‌پردازند که ترکیبی از تجربه و جاذبه‌ و انگیزش است
ترجمه مقاله