ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گردشگری بین‌قاره‌ای

long-haul tourism, long-haul travel

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سفر طولانی غالباً بین‌قاره‌ای که با هواپیما معمولاً بیش از پنج ساعت طول می‌کشد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ