ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کاوک بَرواره‌ای

maxillary sinus

واژه‌های مصوب فرهنگستان

هریک‌ از دو کاوک‌ اطراف‌ بینی‌که‌ به‌صورت حفره‌ای‌ وسیع‌ در داخل‌ استخوان‌ فک‌ بالا قرار دارد‌
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ