ترجمه مقاله

کانسار ماگمایی

magmatic ore deposit

واژه‌های مصوب فرهنگستان

کانساری که با جدایش ماگمایی معمولاً در سنگ‌های مافیک (mafic rocks) و توده‌های نفوذی لایه‌ای تشکیل می‌شود متـ . ذخیرۀ ماگمایی magmatic deposit
ترجمه مقاله