ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کامی ‌ـ بَرواره‌ای

palatomaxillary

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مربوط به کام و فک بالا
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ