ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کاشت فکر

thought insertion

واژه‌های مصوب فرهنگستان

هذیانی که در آن فرد باور دارد که افکار به‌نحوی مقاومت‌ناپذیر از منابع بیرونی به ذهن او تحمیل می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ