ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کارد و چنگال

cutlery

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ابزارهایی مانند کارد و چنگال و قاشق که جزء وسایل غذاخوری محسوب می‌شوند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ