ترجمه مقاله

چراغک

warmer

واژه‌های مصوب فرهنگستان

اجاق کوچک شمع‏دار که برای گرم نگه‌داشتن غذا به کار رود
ترجمه مقاله