ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پُرزه

nap

واژه‌های مصوب فرهنگستان

الیافی ریز بر روی پارچه یا نمد، حاصل از فرایند پُرزه‌ای کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ