ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پدیدآور تنالگانی

corporate author

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سازمان یا مؤسسه یا هرنوع شخصیت حقوقی که اثری را پدید آورده باشد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ