ترجمه مقاله

پتانسیل صفحۀ پایانی

end plate potential

واژه‌های مصوب فرهنگستان

پتانسیل کنشی که در صفحۀ پایانی عصب-عضله (motor end plate) به ‌وجود می‌آید
ترجمه مقاله