ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پاسخ مصرف‌کننده

consumer response

واژه‌های مصوب فرهنگستان

رفتار مصرف‌کننده در حوزه‌هایی مانند خرید محصول و توسعۀ محصول جدید و برچسب محصول
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ