ترجمه مقاله

ویروس یاور

helper virus

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ویروسی که تسهیل‌کنندۀ فرایند تکثیر ویروس دیگر است
ترجمه مقاله