ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

وارون Q

Q inverse, Q-1

واژه‌های مصوب فرهنگستان

وارون مقدار Q که آهنگ فرواُفت انرژی را برای موج‌های حجمی یا سطحی در هر دوره مشخص می‌کند متـ . وارون ضریب کیفیت
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ