ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هواخشکش

air drying 2

واژه‌های مصوب فرهنگستان

خشک ‌شدن پوشش براثر قرار گرفتن در معرض هوا و دمای محیط
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ