ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نقطه‌جوش

spot weld

واژه‌های مصوب فرهنگستان

هریک از جوش‌های فاصله‌داری که عموماً به‌صورت دایره دیده میشود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ