ترجمه مقاله

نقشه‌های چون‌ساخت

as-built drawings, as-builts, record drawings

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نقشه‌هایی که پیمانکار پس از پایان کار و مطابق با اجرای واقعی کار تهیه می‌کند
ترجمه مقاله