ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نقشة خطر زمین‌لرزه

seismic hazard map, earthquake hazard map

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نقشه‌ای که پَربندهای نوع خاصی از مؤلفة جنبش زمین یا دامنة طیف پاسخ را بر اساس تحلیل احتمالاتی خطر زمین‌لرزه نشان می‌دهد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ