ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نسبت تضعیف به هم‌شنوی

attenuation to crosstalk ratio, ACR 2

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نسبت تضعیف به هم‌شنوی انتهای نزدیک در بافۀ ساختمند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ