ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نسبت بار زیر ظرفیت

less-than-carload rate

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نسبت بار ارسالی به کل ظرفیت
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ