ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مهاجم قدرتی

power forward

واژه‌های مصوب فرهنگستان

در بسکتبال، بازیکن گوش قوی و پرتابگری که می‌تواند نقش بازیکن میانی را بازی کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ