ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مقیاس باد

wind scale

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← مقیاس باد زمین‌گَرد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ