ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مشاوره و آزمایش داوطلبانه

voluntary counselling and testing, client-initiated testing and counselling

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مشاوره و آزمایشی که به خواست مُراجع و برای تشخیص بیماری ناکا و ایجاد آمادگی برای پذیرش آن انجام می‌شود اختـ . ماد VCT
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ