ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محلی‌منقرض

extirpated, locally extinct

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ویژگی گونه‌ای که دیگر در بخشی از گسترة خود زندگی نمی‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ