ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

محصول حلال‌پوشی

solvate

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مجموعه‌ای مولکولی یا یونی از مولکول‌ها یا یون‌های حلال همراه با مولکول‌ها یا یون‌های مادة حل‌شونده متـ . حلال‌پوشه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ