ترجمه مقاله

مجموعه‏های هم‏عدد

equinumerous sets, equinumerable sets

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← مجموعه‏های هم‏ارز
ترجمه مقاله