ترجمه مقاله

فرضیة تماس

contact hypothesis

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فرضیه‌ای که براساس آن افراد یک گروه از طریق افزایش تماس با اعضای دیگر گروه‌ها ممکن است کمتر دربارة آنها پیش‌داوری کنند متـ . فرضیة تماس بین‌گروهی intergroup-contact hypothesis
ترجمه مقاله