ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فراهم‌ساز خدمات ارتباطی

communication service provider, CSP 1

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فراهم‌سازی که به مشتریان اطلاعات عرضه می‌کند و همچنین اطلاعات را برای آنها انتقال می‌دهد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ