ترجمه مقاله

طَبَع

LBP

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← طول بین عمودینه‌ها
ترجمه مقاله