ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شن و ماسه

sand and gravel

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مواد ساختمانی‏ای با اندازۀ درشت‏تر از سیلت و ریزتر از قلوه‏سنگ
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ