ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شن‌آس

sand mill

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دستگاهی استوانه‌ای‌ و قائم، حاوی شن، با میلۀ چرخان و دیسک (disc) که آس‌مایه در آن می‌گردد متـ . آسیای شنی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ