ترجمه مقاله

شبکة مفهومی همایندی،شبکة مفهومی تداعی‌بنیاد

associative concept system

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی شبکة مفهومی که در آن همة مفاهیم با یکدیگر رابطة همایندی/ رابطة تداعی دارند
ترجمه مقاله