ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سمت ـ سرعت‏نمای نیمرخ باد

VAD wind profile, VWP

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نیم‌رخ زمان- بلندای بُردار افقی حاصل از روبش (scanning) رادار داپلر با استفاده از الگوریتم/ خوارزمی سمت- سرعت‌نما
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ