ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سردۀ اَبر

cloud genus, cloud genera

واژه‌های مصوب فرهنگستان

هریک از تقسیمات دهگانۀ اَبرهای اصلی براساس شکل ظاهری آنها مطابق با رده‌بندی سازمان جهانی هواشناسی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ