ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سایه‌انداز

shed

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بخشی که برای افزایش فاصلة خزشی از تنة مقره بیرون زده است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ