ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سامانۀ سامانه‌ها

system of systems, SOS

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سامانه‌ای متشکل از چند سامانۀ ناهمگن که در چارچوب آن، سامانه‌ها استقلال مدیریتی ـ عملیاتی دارند و برایند این استقلال، توسعۀ تکاملی و رفتارهای نوآیند است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ