ترجمه مقاله

سازهای بادیِ برنجی

brass instruments

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دسته‏ای از سازهای بادی ارکستر سمفونیک، از دستۀ شیپورها، که سابقاً از مس ساخته می‏شد و امروزه از برنج ساخته می‏شود متـ . بادی‌هاي برنجي brasses
ترجمه مقاله