ترجمه مقاله

زینچه

rail chair, chair

واژه‌های مصوب فرهنگستان

صفحۀ فولادی شکل‏داده‏شده که بین ریل و ریل‏بند قرار می‏گیرد
ترجمه مقاله