ترجمه مقاله

زیست‌روان‌شناسی

biopsychology

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← روان‌شناسی زیستی
ترجمه مقاله