ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زیردری آژیردار

doorstop alarm

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی زیردری که به‌محض بازشدن در آژیر می‌کشد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ