ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زمان تخلیه

clearance interval

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مدت‌زمان چراغ زرد که برای تخلیۀ تقاطع از وسایل نقلیۀ به‏جامانده از چراغ سبز قبلی در نظر گرفته شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ