ترجمه مقاله

زاویة اصطکاک جنبشی

angle of kinetic friction

واژه‌های مصوب فرهنگستان

زاویة اصطکاک هنگامی که یک جسم در حال حرکت بر روی جسم دیگر باشد
ترجمه مقاله