ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رکاب در

door sill, door step

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بخشی پایینی جادری
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ