ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

راست‌چرخش

dextrorotation

واژه‌های مصوب فرهنگستان

چرخش صفحۀ قطبش نور قطبیدۀ مسطح در جهت ساعتگَرد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ