ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رابطۀ جابه‏جایی

commutation relation

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← قاعدۀ جابه‏جایی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ