ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رأی ناسالم

illegal vote

واژه‌های مصوب فرهنگستان

رأیی که به دلیل عدم رعایت ضوابط انتخابات باطل شمرده می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ