ترجمه مقاله

دوربین‌های محدودة کاهش

low emission zone cameras

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دوربین‌هایی که به ‌وسیلة آنها محدودة کاهش پایش می‌شود
ترجمه مقاله