ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دود مایع

liquid smoke

واژه‌های مصوب فرهنگستان

آب یا روغن حاوی عصارۀ دود حاصل از سوختن چوب، معمولاً چوب بلوط یا افرا، که عطر و طعم دودی در مواد غذایی ایجاد می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ