ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دودی کردن

smoking

واژه‌های مصوب فرهنگستان

عمل‏آوری مواد غذایی، به‌ویژه گوشت یا ماهی، با قرار دادن آنها در معرض دود متـ . دود دادن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ