ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دودی کردن گرم

hot smoking

واژه‌های مصوب فرهنگستان

قرار دادن مادۀ غذایی در تماس مستقیم یا در نزدیکی شعلۀ تولیدکنندۀ دود متـ . دود دادن گرم
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ